Witamy
Odliczanie czasu

Do zakończenia 

roku szkolego 2018/2019

pozostało: 

epodręczniki

Bezpieczne wakacje

MEN

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nadzór Pedagogiczny

OKE w Warszawie

CKE

Reforma programowa

Reforma programowa

Ośrodek Rozwoju Edukacji

CEO

Bezpieczny bo widoczny

Wychowanie Komunikacyjne

BEZPIECZNY & NIECHRONIONY

Dzień Bezpiecznego Internetu

Wikipedia

Bip

Sonda
Czy zjadasz śniadanie w domu przed wyjazdem do szkoły?
Tak
Nie

Wyniki
Stołówka szkolna

INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

 

Stawka dziennego dozywiania w Publicznym Gimnazjum w Przyleku wynosi  2,50 zl.

 

 

JADŁOSPIS

dziesięciodniowy w Publicznym Gimnazjum w Przyłęku od 05.03.2019r. do 18.03.2019r.


L.p.

Data

Dzień tygodnia

Rodzaj potrawy

Alergeny występujące
w posiłku

1.

05.03.2019

Wtorek

Fasola po bretońsku z kiełbasą. Pieczywo mieszane. Herbata.

Mąka pszenna, pieczywo

2.

06.03.2019

Środa

Kalafiorowa z ziemniakami
i mięsem. Pieczywo mieszane.

Mąka pszenna, śmietana, seler, pieczywo

3.

07.03.2019

Czwartek

Schab w sosie chrzanowym, ziemniaki, surówka z marchewki
i jabłka. Kompot z owoców mieszanych.

Śmietana, mąka

4.

08.03.2019

Piątek

Makaron z serem półtłustym. Herbata. Jabłko.

Makaron, ser

5.

11.03.2019

Poniedziałek

Krupnik z warzywami i mięsem. Pieczywo mieszane.

Seler, kasza jęczmienna, pieczywo

6.

12.03.2019

Wtorek

Potrawka z kurczaka, ryż biały + ryż brązowy, surówka z czerwonej kapusty. Kompot truskawkowy.

Mąka pszenna, seler, śmietana

7.

13.03.2019

Środa

Kotlet mielony wieprzowo – drobiowy, ziemniaki, buraczki. Kompot z jabłek.

Bułka tarta, bułka czerstwa, jaja

8.

14.03.2019

Czwartek

Grochówka z warzywami, mięsem
i ziemniakami. Pieczywo mieszane.

Seler, pieczywo

9.

15.03.2019

Piątek

Filet rybny smażony, ziemniaki, sur. z kiszonej kapusty. Kompot.

Mąka pszenna, ryby

10.

18.03.2019

Poniedziałek

Ogórkowa z ziemniakami
i warzywami. Pieczywo mieszane.

Seler, pieczywo, śmietana, mąka pszenna

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

przy Publicznym Gimnazjum w Przyłęku

 

 

Podstawa prawna funkcjonowania stołówki

Art.106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm),

§10 ust 1. Rozporządzeniem MEN z 31 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2018 poz. 2140).  

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

Regulamin określa zasady korzystania ze stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Przyłęku, w tym uprawnionych do korzystania z posiłków oraz wysokości opłat.

 

§2

 

1.Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 • szkole — należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum w Przyłęku,
 • pracownicy szkoły - należy przez to rozumieć aktualnie zatrudni nauczyciele.

 §3

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej.
 2. Posiłki są przygotowywane na miejscu, w kuchni szkolnej, przez pracowników szkoły, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemem HACCP.
 3. Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej.
 4. Niniejszy regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzone podane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez szkołę.

§4

 

Uprawnienia do korzystania ze stołówki

 1. Do korzystania z posiłków przygotowywanych  w stołówce szkolnej uprawnieni są:

a)     uczniowie Publicznego Gimnazjum w Przyłęku wnoszący opłaty indywidualne oraz mający obiady refundowane przez ośrodek pomocy społecznej,

b)     nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Przyłęku, 

c)     rezygnacja z posiłków w trakcie roku szkolnego odbywa się na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego po uprzednim poinformowaniu  intendentki stołówki szkolnej.

 

§5


Ustalanie wysokości  opłat za posiłki

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie jednodaniowego posiłku.
 2. Cena jednego obiadu ustalona jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i jest  określona  zarządzeniem  dyrektora  szkoły.
 3. Wysokość opłat za posiłki ustala się na okres od września br. do czerwca roku następnego. Opłata miesięczna stanowi iloczyn kosztu jednego obiadu wynikającego z kalkulacji i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.
 4. Uczeń ponosi opłatę za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej w wysokości kosztów surowca przeznaczonego na sporządzenie posiłku, w przeliczeniu na jeden posiłek (tzw. wsad do kotła) i dla ucznia tj. 2,5 zł brutto (słownie: dwa złote 50/100)- obiady uczniów są zwolnione z podatku VAT.
 5. Nauczyciel ponosi odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden posiłek i wynosi 40% kosztu posiłku dla ucznia tj. 3,5 zł brutto (słownie: trzy złote 50/100) - obiady nauczycieli są zwolnione z podatku VAT.
 6. Informacje o wysokości opłat za obiady w danym miesiącu są udostępniane na tablicy informacyjnej oraz w stołówce szkolnej pod koniec każdego miesiąca.
 7. Opłatę za obiady należy wnosić za cały miesiąc z góry, do intendenta w terminie do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest wnoszona.
 8. Natomiast za miesiąc wrzesień i styczeń do 10 dnia miesiąca.

 

§6

 

Zwroty za obiady

 1. Zwrot poniesionych kosztów za posiłki może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, imprezy szkolnej, innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia/nauczyciela wynosi jeden dzień lub dłużej
 2. Nieobecność musi być zgłoszona u p. Jadwigi Łapczyńskiej (intendent) osobiście lub telefonicznie najpóźniej do godz. 14.00 w dniu poprzedzającym nieobecność ucznia lub pracownika.
 3. Zwrot kosztów odpisanych obiadów jest dokonywany w formie zmniejszenia należności za posiłki w następnym miesiącu.
 4. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność ucznia/nauczyciela na posiłku nie podlega odliczeniu kosztów.
 5. Uczniowie i nauczyciele spóźniający się z płatnością  będą mieli naliczane ustawowe odsetki karne za zwłokę.

§7

 

Wydawanie posiłków

 

 1. Obiady wydawane są w godzinach określonych przez dyrektora szkoły. Godziny te odpowiadają długim przerwom międzylekcyjnym. Ze względów organizacyjnych, ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo, uczniowie spożywają posiłek w dwóch grupach:
 • I grupa - Poniedziałek, środa i piątek godz. 10.35-10.50 uczniowie klas VII-VII,
 • II grupa - Poniedziałek, środa i piątek godz. 11.35-11.50 uczniowie gimnazjum,
 • I grupa - wtorek i czwartek godz. 10.05-10.20 uczniowie klas VII-VII,
 • II grupa - wtorek i czwartek godz. 11.05-11.20 uczniowie gimnazjum.
 1. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce.
 2. W stołówce jest wywieszony jadłospis na 10 dni. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany jadłospisu, w przypadkach od niej niezależnych.
 3. Posiłki  przygotowywane   są  zgodnie  z  zasadami  zdrowego  żywienia  i  kalkulacją kosztów.

§8

 

Zasady zachowania w stołówce

 1. Obiady są wydawane w godzinach 10.05 - 11.35.
 2. Do stołówki nie wolno wchodzić w kurtkach, wnosić plecaków, własnych posiłków i napojów
 3. Przed okienkiem wydawania posiłków obowiązuje kolejka w jednym szeregu. 
 4. Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 5. Osoby spożywające posiłek mają obowiązek:

a)     zachowania czystości, a w szczególności przestrzegania zasad higieny osobistej (mycie rąk),

b)     kulturalnego spożywania posiłków,

c)     kulturalnego odnoszenia się do rówieśników,  personelu kuchni i stołówki,

d)     używania sztućców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

 1. Po spożyciu posiłku uczniowie są zobowiązani odnieść naczynia w wyznaczone miejsce i pozostawić miejsce spożywania posiłku w porządku i czystości.
 2. W sprawach porządkowych dotyczących korzystania z posiłków, uczniowie są zobowiązani do respektowania poleceń Intendenta Szkolnego lub innego upoważnionego pracownika szkoły.
 3. Zabrania się w stołówce szkolnej:

a)     pobytu osób nieuprawnionych, w tym rodziców i prawnych opiekunów dzieci,

b)     wnoszenia na stołówkę własnych naczyń, sztućców i własnych środków spożywczych,

c)     biegania i zachowań zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników stołówki,

d)     niszczenia mienia stołówki,

e)     korzystania z urządzeń technicznych, tj. telefony, tablety, laptopy.

 1. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad powiadamia się wychowawcę klasy oraz rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
 2. Uczniowie proszeni są o niemarnotrawienie jedzenia.

Postanowienia końcowe

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r.


Nasza galeria
Obchody 11 listopada 2010 Obchody 11 listopada 2010 Obchody 11 listopada 2010 Obchody 11 listopada 2010 Obchody 11 listopada 2010

Admin: J. Kamionka