Witamy
Odliczanie czasu

Do zako鎍zenia 

roku szkolego 2019/2020

pozosta這: 

epodr璚zniki

Bezpieczne wakacje

MEN

Kuratorium O鈍iaty w Warszawie

Nadz鏎 Pedagogiczny

OKE w Warszawie

CKE

Reforma programowa

Reforma programowa

O鈔odek Rozwoju Edukacji

CEO

Bezpieczny bo widoczny

Wychowanie Komunikacyjne

BEZPIECZNY & NIECHRONIONY

Dzie Bezpiecznego Internetu

Wikipedia

Bip

Sonda
Czy zjadasz 郾iadanie w domu przed wyjazdem do szko造?
Tak
Nie

Wyniki
Obowi您ek szkolny i obowi您ki Rodzic闚

 

Wyci庵 z ustawy z dnia 7 wrze郾ia 1991 r. o systemie o鈍iaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

 

OBOWI╴EK SZKOLNY
 

Art. 15. 1. Nauka jest obowi您kowa do uko鎍zenia 18 roku 篡cia.
2. Obowi您ek szkolny dziecka rozpoczyna si z pocz徠kiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ko鎍zy 6 lat, oraz trwa do uko鎍zenia gimnazjum, nie d逝瞠j jednak ni do uko鎍zenia 18 roku 篡cia.

 

OBOWI╴KI RODZICÓW W ZAKRESIE OBOWI╴KU SZKOLNEGO

I OBOWI╴KU NAUKU

 

Art. 18. 1. Rodzice dziecka podlegaj帷ego obowi您kowi szkolnemu s obowi您ani do:

1) dope軟ienia czynno軼i zwi您anych ze zg這szeniem dziecka do szko造;
2) zapewnienia regularnego ucz瘰zczania dziecka na zaj璚ia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków umo磧iwiaj帷ych przygotowywanie si do zaj耩;
4) informowania, w terminie do dnia 30 wrze郾ia ka盥ego roku, dyrektora szko造 podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowi您ku szkolnego spe軟ianego w sposób okre郵ony w art. 16 ust. 5b.

2. Rodzice dziecka podlegaj帷ego obowi您kowi nauki, na 膨danie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, s obowi您ani informowa go o formie spe軟iania obowi您ku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

3. Rodzice dziecka realizuj帷ego obowi您ek szkolny lub obowi您ek nauki poza szko陰 na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 8, s obowi您ani do zapewnienia dziecku warunków nauki okre郵onych w tym zezwoleniu.

Art. 19. 1. Dyrektorzy publicznych szkó podstawowych i gimnazjów kontroluj spe軟ianie obowi您ku szkolnego przez dzieci zamieszka貫 w obwodach tych szkó, a gmina kontroluje spe軟ianie obowi您ku nauki przez m這dzie zamieszka陰 na terenie tej gminy, w tym odpowiednio:
1) kontroluj wykonywanie obowi您ków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, a tak瞠 wspó責zia豉j z rodzicami w realizacji obowi您ków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 3;
2) prowadz ewidencj spe軟iania obowi您ku szkolnego oraz obowi您ku nauki.
2. Wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) jest obowi您any przekazywa dyrektorom publicznych szkó podstawowych i gimnazjów na obszarze gminy informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i m這dzie篡 w wieku 3-18 lat.

Art. 20. 1. Niespe軟ianie obowi您ku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowi您ku szkolnego lub obowi您ku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o post瘼owaniu egzekucyjnym w administracji.
2. Przez niespe軟ienie obowi您ku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowi您ku szkolnego lub obowi您ku nauki nale篡 rozumie nieusprawiedliwion nieobecno嗆 w okresie jednego miesi帷a na co najmniej 50 %:
1) obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych w przedszkolu (oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej), szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub placówce;
2) zaj耩 w przypadku spe軟iania obowi您ku nauki przez ucz瘰zczanie na zaj璚ia lub w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w art. 16 ust. 5a pkt 2-4.

 

KONSEKWENCJE NIESPEΛIANIA OBOWI╴KU SZKOLNEGO

 

Niespe軟ianie obowi您ku szkolnego przez ucznia (przez niespe軟ienie obowi您ku szkolnego nale篡 rozumie nieusprawiedliwione nieobecno軼i ucznia w okresie 1 miesi帷a na co najmniej 50% obowi您kowych zaj耩) powoduje skierowanie sprawy na drog post瘼owania egzekucyjnego w administracji, którym zgodnie z art. 20 § 1 ustawy o post瘼owaniu egzekucyjnym w administracji jest miejscowo w豉軼iwy Urz康 Gminy.


Nasza galeria
Obchody 11 listopada 2010

Admin: J. Kamionka