Witamy
Odliczanie czasu

Do zakończenia 

roku szkolego 2019/2020

pozostało: 

epodręczniki

Bezpieczne wakacje

MEN

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nadzór Pedagogiczny

OKE w Warszawie

CKE

Reforma programowa

Reforma programowa

Ośrodek Rozwoju Edukacji

CEO

Bezpieczny bo widoczny

Wychowanie Komunikacyjne

BEZPIECZNY & NIECHRONIONY

Dzień Bezpiecznego Internetu

Wikipedia

Bip

Sonda
Czy zjadasz śniadanie w domu przed wyjazdem do szkoły?
Tak
Nie

Wyniki
Prawa Rodziców

6.       Rodzice uczniów mają prawo do:

    a.       znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych Gimnazjum i danej klasy,
    b.       znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
    c.        do uzyskania wszelkich informacji na temat swego dziecka,
    d.       opinii na temat pracy Gimnazjum za pośrednictwem Rady Rodziców,
    e.        do stałych spotkań z nauczycielami

7. Rodzice mogą uzyskać szczegółowe bieżące informacje na temat dziecka, jego zachowania, postępów i trudności w nauce poprzez kontakt z:

  

1. wychowawcą:

a)    na obowiązkowych zebraniach rodziców, których harmonogram jest przekazywany rodzicom podczas pierwszego w danym roku szkolnym zebrania, organizowanego w ciągu pierwszych czterech tygodni roku szkolnego,

b)    w uzgodnionym z rodzicami terminie spotkań na terenie szkoły,

c)     na ustne lub pisemne wezwanie w ustalonym terminie,

d)    podczas wizyty wychowawcy w domu rodzinnym ucznia, jeżeli rodzic nie spełnia obowiązku określonego w pkt.10 lit. e

  

2. nauczycielem przedmiotu:

a)    w uzgodnionym terminie na spotkaniach indywidualnych,

b)    podczas zebrań, o których mowa w ust. 7, pkt. 1, lit a.

  

3. pedagogiem szkolnym:

a) w sprawie skierowania na indywidualne badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej,

b) w celu rozwiązania konkretnego problemu lub preorientacji zawodowej,

 

4. Dyrektorem Gimnazjum:

a) w przypadkach szczególnych, wykraczających poza kompetencje wychowawcy, nauczyciela przedmiotu lub pedagoga szkolnego,

b) w przypadku konieczności rozwiązania kwestii spornych między rodzicem a nauczycielem lub wychowawcą.

 

8. Rodzice współdziałają ze szkołą poprzez udział w pracach organów szkoły - Rady Rodziców bezpośrednio lub poprzez wybranych przedstawicieli.

 

9. Zasady informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w nauce i zachowaniu określa szczegółowo wewnątrzszkolny system oceniania.

 

10. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

a)       dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

b)       zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

c)       usprawiedliwiania nieobecności swojego dziecka w formie pisemnej lub ustnej (w usprawiedliwieniach rodzic wskazuje przyczynę i datę nieobecności) po powrocie do szkoły, w pierwszym dniu jednak nie później niż do 5 dni, przy nieobecnościach powyżej tygodnia honorowane będą tylko usprawiedliwienia od lekarza.

d)       ponoszenia finansowej odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane przez ich dzieci.

e)       obecności podczas zebrań, o których mowa w ust. 7, pkt. 1 lit. a. i wizyty jeden raz w miesiącu w czasie konsultacji wychowawcy


Nasza galeria
RDC

Admin: J. Kamionka