Witamy
Odliczanie czasu

Do zako鎍zenia 

roku szkolego 2019/2020

pozosta這: 

epodr璚zniki

Bezpieczne wakacje

MEN

Kuratorium O鈍iaty w Warszawie

Nadz鏎 Pedagogiczny

OKE w Warszawie

CKE

Reforma programowa

Reforma programowa

O鈔odek Rozwoju Edukacji

CEO

Bezpieczny bo widoczny

Wychowanie Komunikacyjne

BEZPIECZNY & NIECHRONIONY

Dzie Bezpiecznego Internetu

Wikipedia

Bip

Sonda
Czy zjadasz 郾iadanie w domu przed wyjazdem do szko造?
Tak
Nie

Wyniki
Prawa i obowi您ki ucznia

 

Ucze ma prawo do:

a) Opieki wychowawczej i warunków zapewniaj帷ych mu bezpiecze雟two i ochron przed przemoc fizyczn b康 psychiczn oraz ochrona i poszanowanie jego godno軼i.

b) Przejawiania w豉snej aktywno軼i w zdobywaniu wiedzy i umiej皻no軼i przy wykorzystywaniu wszystkich mo磧iwo軼i szko造, wyra瘸nia opinii i w徠pliwo軼i dotycz帷ych tre軼i nauczania oraz uzyskania na nie wyja郾ie i odpowiedzi.

c) Swobody wyra瘸nia my郵i i przekona, w szczególno軼i dotycz帷ych 篡cia szko造, je瞠li nie narusza to dobra innych osób.

d) Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonego sposobu kontroli post瘼ów w nauce.

e) Odwo造wania si od ustalonej oceny z zaj耩 edukacyjnych lub oceny zachowania zgodnie z zasadami oceniania wewn徠rzszkolnego.

f)  Jednakowego traktowania i oceniania bez wzgl璠u na wygl康, status rodzinny, spo貫czny czy status ucznia.

g) Znajomo軼i programu nauczania na dany rok szkolny wraz z wykazem lektur poszerzaj帷ych i pog喚biaj帷ych jego tre嗆.

h) Znajomo軼i wymaga i kryteriów oceniania ka盥ego ucznia.

i)  Reprezentowania szko造 w konkursach, przegl康ach, zawodach i imprezach, zgodnie ze swoimi mo磧iwo軼iami i umiej皻no軼iami.

j)  Korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego.

k) Wp造wania na 篡cie szko造 poprzez dzia豉lno嗆 samorz康ow i zrzeszania si w organizacjach uczniowskich dzia豉j帷ych w szkole.

l)  Organizowania dzia豉lno軼i kulturalnej, o鈍iatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z w豉snymi potrzebami i mo磧iwo軼iami, w porozumieniu z dyrektorem szko造.

m) Wyboru nauczyciela na opiekuna samorz康u uczniowskiego.

n) Redagowania i wydawania gazetki szkolnej i wspó速worzenia strony www

o) Zwracania si do nauczycieli, wychowawcy, pedagoga i dyrektora szko造 ze wszystkimi problemami celem uzyskania pomocy.

p) Odpoczynku w czasie przerw mi璠zylekcyjnych.

q) Odpoczynku czasie ferii zimowych, 鈍i徠ecznych i wakacji.

r)  Korzystania z przywileju uczniowskiego „Szcz窷liwy numerek”

 

Ucze ma obowi您ek:

a) dba o dobre imi szko造 i godnie j reprezentowa,

b) systematycznie przygotowywa si do lekcji, aktywnie w nich uczestniczy oraz   posiada podr璚zniki, 獞iczeniówki , zeszyty i przybory szkolne;

c) zmienia obuwie przy wej軼iu do szko造,

d) dba o wspólne dobro, 豉d i porz康ek w szkole,

e) wystrzega si na這gów,

f)  naprawia wyrz康zone szkody materialne,

g) okazywa szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szko造 i ludziom starszym poprzez spo貫cznie akceptowane formy, (szczegó這we kryteria zawiera WSO),

h) zachowywa si zgodnie z zasadami kultury i wspó鹵ycia spo貫cznego zarówno w szkole jak i poza ni,

i)  podporz康kowywa si zaleceniom i zarz康zeniom Dyrektora Gimnazjum, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorz康u Uczniowskiego.

j)  uczniowie posiadaj帷y opini lub orzeczenie Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej maj obowi您ek uczestniczenia w zaj璚iach wyrównawczych wskazanych w zaleceniach;

k) usprawiedliwiania nieobecno軼i w szkole w ci庵u tygodnia w formie pisemnej, telefonicznej lub ustnej przez rodzica lub prawnego opiekuna; samowolne opuszczenie zaj耩 /wagary/ nie podlega usprawiedliwieniu,

l)  ucz瘰zczania na zaj璚ia edukacyjne, oraz niezakócania ich przebiegu poprzez niew豉軼iwe zachowanie;

m) bezwzgl璠nie przestrzega ca趾owitego zakazu przynoszenia i u篡wania na teranie szko造 telefonów komórkowych i innych urz康ze elektronicznych (wyj徠ek stanowi wycieczki szkolne, rajdy, wyjazdy poza teren szko造). W wymienionych sytuacjach opiekunowie imprez szkolnych nie ponosz odpowiedzialno軼i za uszkodzenie b康 kradzie aparatu telefonicznego. Naruszenie przez ucznia zasad u篡wania telefonów komórkowych na terenie szko造 powoduje zabranie telefonu do depozytu – aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia;

n) dba o swój wygl康, nosi schludny strój (ubranie nie odkrywaj帷e znacznych cz窷ci cia豉, np. zbyt krótka spódnica, du篡 dekolt, zbyt wyra幡y makija, ekstrawagancka fryzura).


Nasza galeria

Admin: J. Kamionka