Witamy
Odliczanie czasu

Do zako鎍zenia 

roku szkolego 2019/2020

pozosta這: 

epodr璚zniki

Bezpieczne wakacje

MEN

Kuratorium O鈍iaty w Warszawie

Nadz鏎 Pedagogiczny

OKE w Warszawie

CKE

Reforma programowa

Reforma programowa

O鈔odek Rozwoju Edukacji

CEO

Bezpieczny bo widoczny

Wychowanie Komunikacyjne

BEZPIECZNY & NIECHRONIONY

Dzie Bezpiecznego Internetu

Wikipedia

Bip

Sonda
Czy zjadasz 郾iadanie w domu przed wyjazdem do szko造?
Tak
Nie

Wyniki
Prawa i obowi您ki ucznia

 

Ucze ma prawo do:

a) Opieki wychowawczej i warunków zapewniaj帷ych mu bezpiecze雟two i ochron przed przemoc fizyczn b康 psychiczn oraz ochrona i poszanowanie jego godno軼i.

b) Przejawiania w豉snej aktywno軼i w zdobywaniu wiedzy i umiej皻no軼i przy wykorzystywaniu wszystkich mo磧iwo軼i szko造, wyra瘸nia opinii i w徠pliwo軼i dotycz帷ych tre軼i nauczania oraz uzyskania na nie wyja郾ie i odpowiedzi.

c) Swobody wyra瘸nia my郵i i przekona, w szczególno軼i dotycz帷ych 篡cia szko造, je瞠li nie narusza to dobra innych osób.

d) Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonego sposobu kontroli post瘼ów w nauce.

e) Odwo造wania si od ustalonej oceny z zaj耩 edukacyjnych lub oceny zachowania zgodnie z zasadami oceniania wewn徠rzszkolnego.

f)  Jednakowego traktowania i oceniania bez wzgl璠u na wygl康, status rodzinny, spo貫czny czy status ucznia.

g) Znajomo軼i programu nauczania na dany rok szkolny wraz z wykazem lektur poszerzaj帷ych i pog喚biaj帷ych jego tre嗆.

h) Znajomo軼i wymaga i kryteriów oceniania ka盥ego ucznia.

i)  Reprezentowania szko造 w konkursach, przegl康ach, zawodach i imprezach, zgodnie ze swoimi mo磧iwo軼iami i umiej皻no軼iami.

j)  Korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego.

k) Wp造wania na 篡cie szko造 poprzez dzia豉lno嗆 samorz康ow i zrzeszania si w organizacjach uczniowskich dzia豉j帷ych w szkole.

l)  Organizowania dzia豉lno軼i kulturalnej, o鈍iatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z w豉snymi potrzebami i mo磧iwo軼iami, w porozumieniu z dyrektorem szko造.

m) Wyboru nauczyciela na opiekuna samorz康u uczniowskiego.

n) Redagowania i wydawania gazetki szkolnej i wspó速worzenia strony www

o) Zwracania si do nauczycieli, wychowawcy, pedagoga i dyrektora szko造 ze wszystkimi problemami celem uzyskania pomocy.

p) Odpoczynku w czasie przerw mi璠zylekcyjnych.

q) Odpoczynku czasie ferii zimowych, 鈍i徠ecznych i wakacji.

r)  Korzystania z przywileju uczniowskiego „Szcz窷liwy numerek”

 

Ucze ma obowi您ek:

a) dba o dobre imi szko造 i godnie j reprezentowa,

b) systematycznie przygotowywa si do lekcji, aktywnie w nich uczestniczy oraz   posiada podr璚zniki, 獞iczeniówki , zeszyty i przybory szkolne;

c) zmienia obuwie przy wej軼iu do szko造,

d) dba o wspólne dobro, 豉d i porz康ek w szkole,

e) wystrzega si na這gów,

f)  naprawia wyrz康zone szkody materialne,

g) okazywa szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szko造 i ludziom starszym poprzez spo貫cznie akceptowane formy, (szczegó這we kryteria zawiera WSO),

h) zachowywa si zgodnie z zasadami kultury i wspó鹵ycia spo貫cznego zarówno w szkole jak i poza ni,

i)  podporz康kowywa si zaleceniom i zarz康zeniom Dyrektora Gimnazjum, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorz康u Uczniowskiego.

j)  uczniowie posiadaj帷y opini lub orzeczenie Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej maj obowi您ek uczestniczenia w zaj璚iach wyrównawczych wskazanych w zaleceniach;

k) usprawiedliwiania nieobecno軼i w szkole w ci庵u tygodnia w formie pisemnej, telefonicznej lub ustnej przez rodzica lub prawnego opiekuna; samowolne opuszczenie zaj耩 /wagary/ nie podlega usprawiedliwieniu,

l)  ucz瘰zczania na zaj璚ia edukacyjne, oraz niezakócania ich przebiegu poprzez niew豉軼iwe zachowanie;

m) bezwzgl璠nie przestrzega ca趾owitego zakazu przynoszenia i u篡wania na teranie szko造 telefonów komórkowych i innych urz康ze elektronicznych (wyj徠ek stanowi wycieczki szkolne, rajdy, wyjazdy poza teren szko造). W wymienionych sytuacjach opiekunowie imprez szkolnych nie ponosz odpowiedzialno軼i za uszkodzenie b康 kradzie aparatu telefonicznego. Naruszenie przez ucznia zasad u篡wania telefonów komórkowych na terenie szko造 powoduje zabranie telefonu do depozytu – aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia;

n) dba o swój wygl康, nosi schludny strój (ubranie nie odkrywaj帷e znacznych cz窷ci cia豉, np. zbyt krótka spódnica, du篡 dekolt, zbyt wyra幡y makija, ekstrawagancka fryzura).


Nasza galeria
Obchody 11 listopada 2010 Jase趾a szkolne 22.12.209 r. RDC RDC

Admin: J. Kamionka