Witamy
Odliczanie czasu

Do zako鎍zenia 

roku szkolego 2019/2020

pozosta這: 

epodr璚zniki

Bezpieczne wakacje

MEN

Kuratorium O鈍iaty w Warszawie

Nadz鏎 Pedagogiczny

OKE w Warszawie

CKE

Reforma programowa

Reforma programowa

O鈔odek Rozwoju Edukacji

CEO

Bezpieczny bo widoczny

Wychowanie Komunikacyjne

BEZPIECZNY & NIECHRONIONY

Dzie Bezpiecznego Internetu

Wikipedia

Bip

Sonda
Czy zjadasz 郾iadanie w domu przed wyjazdem do szko造?
Tak
Nie

Wyniki
Nagrody i kary

 

1.  Ucze jest nagradzany za:

a)     rzeteln nauk i wzorow postaw,

b)    prac na rzecz szko造,

c)     dzielno嗆 i odwag,

d)    pomoc innym w nauce,

e)     szczególn aktywno嗆 na terenie klasy,

f)     udzia i sukcesy w konkursach, zawodach,

g)    w豉snor璚zne wykonanie pomocy dydaktycznej, pracy artystycznej, u篡tkowej itp.,

h)     pomoc kolegom w rozwi您ywaniu konfliktów.

2.  Formami nagród i wyró積ie s:

a)     鈍iadectwa uko鎍zenia klasy i szko造 z wyró積ieniem,

b)    nagroda organów statutowych, organu prowadz帷ego, instytucji i osób fizycznych,

c)     pochwa豉 ustna udzielona przez nauczyciela wychowawc wobec klasy,

d)    pochwa豉 ustna udzielona przez Dyrektora szko造 na apelu szkolnym,

e)     list pochwalny Dyrektora skierowany do rodziców,

f)     wpis do kroniki szkolnej,

g)    cz窷ciowe sfinansowanie wycieczki lub inn nagrod pieni篹n lub rzeczow w ramach mo磧iwo軼i finansowych gimnazjum i organów statutowych.

3.  Ucze otrzymuje 鈍iadectwo promocyjne lub 鈍iadectwo uko鎍zenia szko造 z wyró積ieniem po spe軟ieniu warunków okre郵onych odr瑿nymi przepisami.


4.  字edni ocen oblicza si ze wszystkich zaj耩 edukacyjnych uj皻ych w planie nauczania, na które ucz瘰zcza ucze o ile przepisy szczególne nie stanowi inaczej.

 

  1.  Ucze jest karany za:

a)     nieprzestrzeganie statutu i regulaminów

b)    zaniedbywanie si w nauce,

c)     naruszanie nietykalno軼i cielesnej,

d)    nieposzanowanie godno軼i ludzkiej,

e)     niszczenie mienia szkolnego,

f)     palenie papierosów, picie alkoholu, u篡wanie narkotyków i innych 鈔odków odurzaj帷ych,

g)    wagary,

h)     wchodzenie w kolizj z prawem.

2.  Ustala si nast瘼uj帷e rodzaje kar:

a)     upomnienie ucznia przez nauczyciela, wychowawc,

b)    nagana Dyrektora,

c)     pisemne powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o zachowaniu ucznia,

d)    zakaz udzia逝 w imprezach i wycieczkach szkolnych (5 uwag i wi璚ej) z wy陰czeniem choinki szkolnej

e)     zakaz reprezentowania szko造 na zewn徠rz,

f)     przeniesienie ucznia do równoleg貫j klasy w obr瑿ie Gimnazjum,

g)    przeniesienie ucznia do innego gimnazjum z zastrze瞠niem ust. 3 do 5.

3.  Na podstawie uchwa造 Rady Pedagogicznej Dyrektor mo瞠 wyst徙i z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum przez Kuratora O鈍iaty za nagminne 豉manie Statutu po wyczerpaniu wszystkich mo磧iwo軼i oddzia造wania wychowawczego.

4.  Wniosek o przeniesienie mo瞠 nast徙i, gdy ucze:

a)     umy郵nie spowoduje uszczerbek na zdrowiu kolegi,

b)    nagminnie wchodzi w kolizj z prawem,

c)     z premedytacj demoralizuje innych uczniów,

d)    permanentnie narusza postanowienia Statutu Gimnazjum,

e)     przebywa na terenie szko造 pod wp造wem alkoholu lub innych 鈔odków odurzaj帷ych.

5.  Dyrektor mo瞠 wstrzyma wykonanie kary wobec ucznia, je瞠li uzyska on por璚zenie wychowawcy klasy, Samorz康u Uczniowskiego, Rady Rodziców lub Rady Gimnazjum.
6.  Kary stosuje si wed逝g ustalonej kolejno軼i.
7.  W szczególnie drastycznych przypadkach kary mog by stosowane z pomini璚iem ustalonej kolejno軼i.
8.  Za szczególnie drastyczne przypadki uznaje si:

a)     notoryczne zakócanie porz康ku zaj耩 szkolnych;

b)    zakócanie imprez i wycieczek szkolnych;

c)     aroganckie zachowanie wobec innych osób (kolegów, nauczycieli i innych pracowników szko造);

d)    przemoc psychiczn i fizyczn  wobec innych osób;

e)     kradzie mienia (w tym szkolnego);

f)     palenie papierosów na terenie szko造 i podczas imprez i wycieczek szkolnych;

g)    picie alkoholu i przebywanie w stanie nietrze德ym na terenie szko造, jak równie podczas imprez i wycieczek szkolnych;

h)     po鈔edniczenie, sprzeda i za篡wanie narkotyków;

i)      fa連zerstwo w dokumentacji szkolnej (np. podrabianie podpisów, dopisywanie lub zmienianie ocen);

j)      notoryczne przebywanie podczas przerw poza wyznaczonym terenem szkolnym;

k)     nagminne, samowolne opuszczanie szko造 podczas przerw lub zaj耩 lekcyjnych;

l)      wagarowanie.

               


Nasza galeria
Obchody 11 listopada 2010 Obchody 11 listopada 2010

Admin: J. Kamionka