Witamy
Odliczanie czasu

Do zakończenia 

roku szkolego 2019/2020

pozostało: 

epodręczniki

Bezpieczne wakacje

MEN

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nadzór Pedagogiczny

OKE w Warszawie

CKE

Reforma programowa

Reforma programowa

Ośrodek Rozwoju Edukacji

CEO

Bezpieczny bo widoczny

Wychowanie Komunikacyjne

BEZPIECZNY & NIECHRONIONY

Dzień Bezpiecznego Internetu

Wikipedia

Bip

Sonda
Czy zjadasz śniadanie w domu przed wyjazdem do szkoły?
Tak
Nie

Wyniki
Gdzie szukać pomocy
Jeżeli Ty lub ktoś z osób, którym chcesz pomóc ma problem, zadzwoń na numer infolinii (płatny pierwszy impuls):
  
  • dla osób z problemem alkoholowym POMARAŃCZOWA LINIA0 801 140 068
  • dla osób z problemem narkotykowym – 0 801 199 990
  • dla osób stykających się z problemem przemocy NIEBIESKA LINIA - 0 801 120 002
  • Fundacja Pomocy Dzieciom - Ofiarom Gwałtu i Przemocy - 0 601 208 637 
 Dzwoniąc, możesz anonimowo porozmawiać o problemie, uzyskać wsparcie lub dowiedzieć się gdzie szukać pomocy blisko miejsca zamieszkania.
 

 
Gdzie można zwrócić się po pomoc?
 
 
  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ZWOLENIU
ul. Żeromskiego 30, 26-700 Zwoleń,
tel/fax /048/ 676 26 13 
e-mail: ewakraczkowska.pppzwolen@onet.eu

1. Poradnia jest czynna: pn-pt w godzinach 7³º-15³º
 
Udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Poradnia udziela także rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. W placówce prowadzone są również terapie indywidualne i rodzinne oraz działalność profilaktyczna adresowana do dzieci i młodzieży.
   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu
 
 
ul. Wł. Jagiełły 4
26-700 Zwoleń
tel:  0 48 676 33 89  wew. 15 i  wew. 20
fax: 0 48 676 36 23
e-mail: pomoc@zwolenpowiat.pl

 

mgr Barbara Śliwa
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek, godz. 7:30 - 15:30

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu realizuje na terenie powiatu:

- zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej,
- zadania z zakresu administracji rządowej,
- zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

 

Do zadań realizowanych przez PCPR należy między innymi:

1.    
Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
2.     Prowadzenie i rozwój infrastruktury domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nim skierowanych osób.
3.     Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie.
4.     Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci.
5.     Opieka nad pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych udzielanie pomocy finansowej z tytułu kontynuowania nauki oraz usamodzielnienia.
6.     Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
a) organizowanie pomocy w zakresie dofinansowania do:
- turnusów rehabilitacyjnych,
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki,
- likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się,
- zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
b) dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej,
c) działania związane z realizacją powiatowego programu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
7.     Pomoc uchodźcom.
8.     Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.
9.     Opracowywanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspieranie osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.
10.   Opracowanie i realizacja programów celowych.

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku
tel. 48 677-30-40, fax 48 677-31-76
e-mail: gops@przylek.pl
Godziny pracy: 7.00 – 15.00
  
Kierownik - mgr Maria Madejska - organizator pomocy społecznej
 
Pomoc społeczna polega w szczególności na:
1. Przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
2. Pracy socjalnej,
3. Prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
4. Analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
5. Realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
6. Rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
GOPS realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako:
1. Zadania własne gminy,
2. Zadania zlecone gminie.
O świadczenia z pomocy społecznej mogą ubiegać się osoby, które spełniają kryteria dochodowe i ich dochód nie przekracza:
1. Dla osoby samotnie gospodarującej - 477,00zł,
2. Rodzinie – 351,00zł, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów:
1.ubóstwo,
2.sieroctwo,
3.bezdomność,
4.bezrobocie,
5.niepełnosprawność
6.długotrwała lub ciężka choroba
7.przemoc w rodzinie,
8.potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietność
9.bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego: rodzina niepełna, wielodzietna,
10.brak umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze,
11.trudność w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
12.trudność w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
13.alkoholizm lub narkomania,
14.zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
15.klęska żywiołowa lub ekologiczna.
  
Formy pomocy:
1. Zasiłki stałe,
2. Zasiłki okresowe,
3. Zasiłki celowe, celowe specjalne,
4. Usługi opiekuńcze,
5. Dożywianie dzieci w szkołach,
6. Praca socjalna.

 
Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu
 
Pl. Jana Kochanowskiego 10
26 -700 Zwoleń
Oficer dyżurny tel.: 997 lub 48 676 72 00


 Sąd Rejonowy w Zwoleniu  Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Moniuszki 6
26-700 Zwoleń
tel./ fax  ( 48 ) 676 30 51
 

Prokuratura Rejonowa w Zwoleniu 
11 Listopada 10
26-700 Zwoleń
 (48) 676-55-01


Nasza galeria
Zabawa choinkowa 2010

Admin: J. Kamionka