Witamy
Odliczanie czasu

Do zako鎍zenia 

roku szkolego 2019/2020

pozosta這: 

epodr璚zniki

Bezpieczne wakacje

MEN

Kuratorium O鈍iaty w Warszawie

Nadz鏎 Pedagogiczny

OKE w Warszawie

CKE

Reforma programowa

Reforma programowa

O鈔odek Rozwoju Edukacji

CEO

Bezpieczny bo widoczny

Wychowanie Komunikacyjne

BEZPIECZNY & NIECHRONIONY

Dzie Bezpiecznego Internetu

Wikipedia

Bip

Sonda
Czy zjadasz 郾iadanie w domu przed wyjazdem do szko造?
Tak
Nie

Wyniki
Biblioteka szkolna
W szkole dzia豉 biblioteka, umo磧iwia ona korzystanie z ksi璕ozbioru uczniom i pracownikom szko造.
Zbiory udost瘼niane s 5 dni w tygodniu,陰cznie przez 13 godzin. Biblioteka posiada równie komplety podr璚zników dla kl 3, które s wypo篡czane uczniom znajduj帷ym si w trudnej sytuacji materialnej.
Podr璚zniki dla klas pierwszych i drugich w roku szkolnym 2016/2017 s bezp豉tne.
 

Zbiory biblioteczne:

- Ksi捫ki - 5827 wol.

 

 

 

Czasopisma:

- G這s Ziemi Zwole雟kiej,

- Victor,

- G這s Nauczycielski,

- Komputer 安iat "Twój Niezb璠nik",

- Szko豉.

 

Zbiory specjalne:

- dokumenty elektroniczne - 74,

- kasety video - 5.

 

Regulamin  biblioteki

 1. Biblioteka jest czynna w godzinach ustalanych corocznie w zale積o軼i od organizacji pracy szko造 a godziny otwarcia podane s na drzwiach wej軼iowych.
 2. Ze zbiorów biblioteki mog korzysta uczniowie, nauczyciele, pracownicy szko造 i rodzice.
 3. Wypo篡cza ksi捫ki mo積a jedynie na swoje nazwisko. Nie wypo篡cza si ksi捫ek na nazwisko innej osoby.
 4. Jednorazowo mo積a wypo篡czy dwie ksi捫ki (w tym tylko jedn lektur obowi您kow) na okres dwóch tygodni a w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz mo瞠 ograniczy lub zwi瘯szy liczb wypo篡czonych pozycji z podaniem terminu ich zwrotu.
 5. Ucze, który nie odda ksi捫ki w terminie nie mo瞠 korzysta z ksi璕ozbioru bibliotecznego.
 6. Czytelnikom wolno samemu bra ksi捫ki z ksi璕ozbioru podr璚znego dla nich dost瘼nego.
 7. Ksi捫ek wypo篡czonych w bibliotece nie nale篡 wypo篡cza innym osobom.
 8. Ksi捫ki i inne dokumenty nale篡 szanowa jako dobro wspólne. Zauwa穎ne uszkodzenia zg豉sza si bibliotekarzowi.
 9. Zbiory specjalne (kasety video, programy multimedialne) wypo篡czane s tylko nauczycielom.
 10. W bibliotece obowi您uje cisza, zakaz spo篡wania posi趾ów i picia napojów oraz u篡wania telefonów komórkowych i innych urz康ze, które mog zakóci cisz.
 11. W przypadku zniszczenia lub zagubienia ksi捫ki (innego dokumentu) nale篡 j odkupi b康 zwróci inn o równej lub wi瘯szej warto軼i po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 12. Na dwa tygodnie przed ko鎍em roku szkolnego ksi捫ki powinny by zwrócone do biblioteki. Ka盥y ucze zobowi您any jest do przedstawienia karty obiegowej, na której potwierdzone zostanie rozliczenie si z bibliotek. Dotyczy to równie ucznia, który zmienia szko喚.
 13. Pracownicy szko造 s zobowi您ani do zwrotu wypo篡czonych zbiorów w terminie okre郵onym przez bibliotekarza.
 14. Ka盥y u篡tkownik zobowi您any jest do zaznajomienia si z niniejszym regulaminem i do bezwzgl璠nego przestrzegania go.
 15. W stosunku do uczniów, którzy 豉mi postanowienia niniejszego regulaminu mog zosta zastosowane kary zgodnie ze statutem gimnazjum. 

 

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ 

 

 

Internetowe centrum informacji multimedialnej ICIM utworzono w ramach projektów wspó貨inansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Inowacyjna Gopsodarka: „Internet oknem na 鈍iat dla mieszka鎍ów Powiatu Zwole雟kiego. 

Nadzór nad funkcjonowaniem ICIM pe軟i nauczyciel bibliotekarz, który odby szkolenie opiekuna centrum multimedialnego OCM przy wspó逍racy administratora sieci.

ICIM wspiera realizacj zada szko造 okre郵onych w Podstawie programowej kszta販enia ogólnego dla gimnazjów, tj.:

 • wspomaga realizacj celów dydaktyczno-wychowawczych,
 • przygotowuje uczniów do 篡cia w spo貫cze雟twie informacyjnym,
 • umo磧iwia swobodny oraz powszechny dost瘼 do informacji,
 • stwarza warunki do nabywania umiej皻no軼i wyszukiwania, porz康kowania i wykorzystywania informacji z ró積ych 廝óde,
 •  z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijania w豉snych zainteresowa i przyjemnego sp璠zania czasu wolnego,
 • przygotowuje uczniów do samokszta販enia.

 

Zadania ICIM:

 • gromadzenie 廝óde informacji potrzebnych w procesie edukacji i wszechstronnego rozwoju ucznia,
 • elektroniczna obs逝ga biblioteki w programie „Ba造 Kruk” obejmuj帷a opracowywanie zbiorów oraz udost瘼nianie ich czytelnikom,
 • udost瘼nianie dokumentów drukowanych, zapisanych na no郾ikach elektronicznych i oferowanych w sieci Internet,
 • tworzenie warsztatu informacyjnego, przy pomocy którego u篡tkownik centrum b璠zie móg w oparciu o pozyskane informacje i przy pomocy najnowszych technologii przygotowa w豉sne opracowania,
 • stwarzanie mo磧iwo軼i prowadzenia zaj耩 lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pracy indywidualnej z wykorzystaniem edukacyjnych portali internetowych, multimedialnych programów edukacyjnych.

 

Zasady korzystania z ICIM:

 1. U篡tkownicy centrum posiadaj dost瘼 do sprz皻u komputerowego w ilo軼i siedmiu stanowisk komputerowych pod陰czonych do sieci internet oraz drukarki.
 2. Ze sprz皻u komputerowego mog korzysta wszyscy uczniowie, pracownicy szko造, rodzice oraz absolwenci.
 3. Uczniowie mog korzysta z ICIM poza godzinami swoich zaj耩 lekcyjnych.
 4. Podczas przerw sprz皻 komputerowy jest udost瘼niany tylko za zgod dy簑rnego nauczyciela bibliotekarza.
 5. Przy jednym stanowisku komputerowym pracowa mo瞠 do dwóch osób.
 6. Sprz皻 komputerowy s逝篡 realizowaniu celów edukacyjnych. Dopuszczalne jest korzystanie z poczty elektronicznej oraz portali spo貫czno軼iowych.
 7. Pierwsze雟two przy korzystaniu z komputerów maj te osoby, które przygotowuj si do zaj耩 lekcyjnych czy konkursów.
 8. U篡tkownicy mog korzysta z w豉snych no郾ików pami璚i.
 9. Drukowanie materiaów edukacyjnych dost瘼nych w sieci internet jest nieodp豉tne.
 10. Wszelkich zakóceniach pracy komputerów nale篡 poinformowa dy簑rnego nauczyciela bibliotekarza.
 11. Za mechaniczne uszkodzenie sprz皻u komputerowego i oprogramowania odpowiada u篡tkownik.
 12. Zabrania si:
 • dokonywania zmian w systemie komputerowym,
 • kasowania programów zainstalowanych przez administratora sieci,
 • samodzielnego dokonywania po陰cze technicznych,
 • instalowania w豉snego oprogramowania,
 • korzystania ze stron internetowych zawieraj帷ych tre軼i niezgodne z przyj皻ymi normami spo貫cznymi, gier komputerowych,
 • spo篡wania posi趾ów,
 • korzystania z telefonów komórkowych.

  13. Nieprzestrzeganie regulaminu skutkowa b璠zie kar upomnienia, a nast瘼nie czasowego ograniczenia dost瘼u do sprz皻u komputerowego. Wymiar czasu okre郵i dy簑rny nauczyciel bibliotekarz.

   14. U篡tkownik mo瞠 zosta wyproszony z centrum w sytuacji, gdy jego postawa budzi b璠zie zastrze瞠nia (niekulturalne zachowanie, przeklinanie, przeszkadzanie w pracy innym u篡tkownikom).

 


Nasza galeria
Zabawa choinkowa 2010

Admin: J. Kamionka